top of page

Privacybeleid

1. VOORWOORD 

Charlotte Mendez Photography wil in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke KLANTEN informeren over de website www.charlottemendez.studio.com over de wijze waarop de door hen verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt, zoals bepaald in de Europese Verordening nr. 679/2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
In overeenstemming met de Europese verordening nr. 679/2016 over de bescherming van persoonsgegevens informeren wij u dat de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens gebaseerd zal zijn op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid en transparantie, bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten die door de wet worden verleend.

2. MET WELK DOEL VERZAMELEN WE UW GEGEVENS? 

Het gebruik van de gegevens over KLANTEN, die vrijelijk aan Charlotte Mendez Photography worden meegedeeld door het invullen van de formulieren op deze website of door het verzenden van e-mails, is bedoeld om de diensten die via de website worden aangeboden ter beschikking te stellen van de bezoekers van de website._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Het verstrekken van persoonsgegevens voor contractuele doeleinden is noodzakelijk voor registratie op de website, het uitvoeren van contactactiviteiten en voor de formalisering en het gebruik van specifieke diensten die via de website worden aangeboden. 

Indien de KLANT niet wenst dat zijn of haar persoonsgegevens voor deze doeleinden worden verwerkt, zal hij of zij geen gebruik kunnen maken van de diensten die via de site beschikbaar worden gesteld.
Bovenstaande gegevens worden alleen verwerkt voor zover ze nodig zijn om het beschreven doel te bereiken.
Persoonlijke gegevens worden door Charlotte Mendez Photography vertrouwelijk behandeld met handmatige, elektronische en telematische middelen. 

3. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?  

De verwerkingsverantwoordelijke is Charlotte Mendez Photography, statutair gevestigd in Javastraat 152-C, 1095 CL Amsterdam, in de persoon van haar pro-tempore wettelijk vertegenwoordiger en zaakvoerder (Charlotte Mendez Correa). Het bedrijf benoemt ook (Charlotte Mendez Correa) als gegevensbeheerder in overeenstemming met artikel 28 van de Europese verordening nr. 679/2016. 

4. WANNEER KUNNEN WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN? 

In overeenstemming met de Europese verordening gegevensbescherming nr. 679/2016 informeren wij u dat de verzamelde persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt als het nodig is om contact op te nemen met de klant voor eventuele problemen of verzoeken met betrekking tot boekingen en/of betalingen. Persoonlijke gegevens worden aan niemand bekendgemaakt, behalve de uitzonderingen die strikt worden vermeld in de volgende paragraaf. 

 

5. AAN WIE KUNNEN WIJ UW GEGEVENS COMMUNICEREN? 

Als eigenaar, voor alle wettelijke doeleinden, van de verwerking van persoonsgegevens, kan Charlotte Mendez Photography de gegevens van de KLANT, strikt noodzakelijk voor elk type verwerking, meedelen aan de volgende categorieën van personen: 

A. aan alle personen aan wie het recht op toegang tot dergelijke gegevens is erkend krachtens reglementaire bepalingen;
B. aan postkantoren, expediteurs en koeriers ten behoeve van het verzenden van mededelingen aan de KLANT en/of ander materiaal met betrekking tot de uitvoering van de diensten van Charlotte Mendez Photography. C. aan juridische, administratieve en belastingadviseurs voor zover nodig of functioneel voor de bedrijfsvoering van Charlotte Mendez Photography, op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven; en aan bankinstellingen voor de afhandeling van incasso's en betalingen die voortvloeien uit de uitvoering van contracten met de gebruiker. 

6. WAAR KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN? 

Persoonsgegevens kunnen vrij worden overgedragen buiten het nationale grondgebied naar landen binnen de Europese Unie.
Elke doorgifte van de persoonsgegevens van de Gebruiker naar landen buiten de Europese Unie zal in ieder geval gebeuren met inachtneming van de passende en passende waarborgen voor de doeleinden van de doorgifte zelf in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder artikel 44 van de Privacyverklaring Wetboek en artikelen 45 en 46 van het Privacyreglement. De KLANT heeft het recht om een kopie te verkrijgen van de gegevens die in het buitenland worden bewaard en om informatie te verkrijgen over de plaats waar dergelijke gegevens zijn opgeslagen door een uitdrukkelijk verzoek te richten aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres in deze kennisgeving._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

7. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS? 

 Charlotte Mendez Photography zal persoonsgegevens verwerken gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. 

8. MINDERJARIGEN EN OUDERS 

Houd er rekening mee dat Charlotte Mendez Photography in geen geval bewust gegevens zal verzamelen van KLANTEN jonger dan 18 jaar. 

We weten dat de persoonlijke informatie van kinderen speciale bescherming nodig heeft. We dringen er bij ouders op aan hun kinderen te leren nooit hun echte naam, adres, telefoonnummer of andere persoonlijke informatie online te verstrekken zonder ouderlijke toestemming.  

9. WAT ZIJN UW RECHTEN? 

U kunt op elk moment vragen om: 

  1. toegang tot uw persoonsgegevens; 

  2. de rectificatie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking die op hem betrekking heeft te verkrijgen; 

  3. bezwaar maken tegen de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens; 

  4. toestemming intrekken (met dien verstande dat intrekking niet mag plaatsvinden in gevallen waarin verwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend);

  5. een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

bottom of page